Referat fra General Assembly i ETCMA Nice
26 februar 2016 kl 15.00 – 19.20

Repræsentanter fra PA: Ann Jette Riis og Helle Wengel og fra DA: Charlotte Gregersen

Deltagelse fra 26 medlemsorganisationer, heraf 14 nye medlemsrepræsentanter. Irland er nyeste medlem. Der var præsentation af Portugisisk forening, som i dag er universitetsbaseret og integreret i sundhedssystemet, af Græsk forening, som har store problemer med anerkendelse, og af Rumænsk forening, som bliver direkte modarbejdet af det øvrige sundhedssystem, og som har modstridende lovgivning ifht akupunktur ( man kræves bl.a. at være medlem af en forening, der ikke eksisterer, for at blive godkendt???)

Diverse beretninger fra udvalgene blev godkendt.

Regnskab: der var kritik af regnskabet for ikke at være uddybende nok. Hvor går pengene hen? Der ønskes mere detaljeret regnskab næste gang. Blev taget til efterretning. Regnskabet blev godkendt.

Folk efterlyser generelt mere info omkring ETCMAs arbejde. Mere tydeliggørelse.
·      Forslag fra medlem om 4 årlige nyhedsbreve. Helst med fotos og ikke for meget tekst, hvis vi vil have medlemmerne til at læse dem.
·      Forslag om at få et link på ETCMAs website, så medlemmer selv kan søge info
·      Forslag fra bestyrelsen om, at de enkelte medlemslande sender nyt fra egne foreninger til ETCMA
·      Oplysning om at ETCMA er på Facebook. Ikke alle vidste det!!

School leaders Day i Rothenburg:
·      Åben for skoler, skoleledere og uddannelsesudvalg.
·      Sidste år lavede man undersøgelse om hvilke medlemslande, der fulgte ETCMAs mindstekrav for uddannelse.  De fleste meldte positivt tilbage. Tilbagemeldinger kom på eget sprog - - problematisk.
·      Hvis vi skal have kite mark , har de brug for dokumentation for compliance.
·      Skal der laves fælles core curriculum/kernepensum i ETCMAs medlemslande?? Emnet kommer på workshop i morgen. Ligeledes kommer workshop på kite mark – ”to create credibility.”

Research:
·      Norge bringer forslag om at nedlægge research committe i ETCMA.  Blev drøftet længe, men ikke stor opbakning. Norge blev anmodet om at fremsætte forslag til afstemning i 2017. Modforslag blev fremsat efterfølgende fra Irland.
·      Der er mangel på ”hænder” i research committee.

Lidt blandet info ind imellem ( det var en rodet omgang!!)
-       Tjekkiet, Slovakiet og Italien: her er akupunktur forbudt for ikke-læger.
-       I Frankrig må de ikke undervise i klinisk praksis på skolerne.

Det blev efterlyst, at papirer til GA til næste år fremsendes tidligere end i år, hvor vi modtog 13 vedhæftede filer  7 – 10 dage før GA. Der var mange timers læsning. Det blev lovet, at det til næste år kommer 1 md før mødet.

Forslag om at hæve kontingentet med 1 euro / medlem.
-       Begrundelse primært at bestyrelsesmedlemmerne i dag er financieret af deres egne foreninger (rejseudgifter, diæter etc) og det er ikke rimeligt.  Det bør betales af fællesskabet
-       I øjeblikket arbejder Executive Committe (EC) delvist ulønnet. Man vil gerne ansætte en administrator, som kommer udenfor gruppen.
-       Man vil gerne oparbejde en lille kapital på 20 – 25.000 Euro
-       Der blev diskuteret meget. De små foreninger argumenterede med dårlig økonomi. Det var svært at få medhold, hvis en forening har 20 medlemmer = 20 Euro!!!!
-       Til lidt hovedregning vil en forening med 400 medlemmer få en ekstra udgift på 3000 kr om året. Både DA og PA stemte for forhøjelsen.

GA i 2017 er besluttet at ligge i Israel.

-       der var meget diskussion omkring beliggenhed. Igen mente nogen at små foreninger ikke havde økonomi til at sende folk til Israel, da det ville blive dyrt. Argumentet blev modsagt, da nogle allerede havde undersøgt priser på flybilletter, og det var faktisk billigere at rejse til Israel end til Nice i disse dage. Så blev det argumenteret, at nogen ikke turde rejse til Israel pga fare for uroligheder. Stor diskussion igen (faktisk er faren for terrorisme større i Nice, Frankrig lige p.t.), men beslutningen om at lægge GA i Israel næste år blev fastholdt, med mindre, der bliver for meget uro i området. Her vil man så lave en alternativ plan.

GA i 2018: to lande bød ind, så det blev besluttet at:

GA i 2018 bliver i Palermo på Sicilien,og

GA i 2019 bliver i Lissabon, Portugal

Referat fra workshop lørdag d. 27. Februar 2016

1.     Skabe fælles kite mark for ETCMA medlemmer

a.     Hvilke skridt bør tages

b.     Mener du dette emne er vigtigt for din organisation. Hvis ja, hvorfor?

c.      Hvilke udfordringer det vil indebære.

2.     Hvordan vil et fælles kerne-pensum for ETCMA være til hjælp.

a.     Hvordan vil din organisation styrke compliance fra skolerne

b.     Hvordan kan ETCMA måle compliance fra medlemsorganisationerne. Hvilke sanktioner bør der  være.

Der var generel enighed om, at et fælles kerne-pensum vil være positivt. Måske trinvis indførelse over en periode. Det blev diskuteret, hvordan man det skulle sammensættes, da alle organisationer er forskellige og der er forskellige krav og regler i medlemslandene.

Også enighed om et fælles kite mark, men stor diskussion omkring niveauet for kite mark.

Overholdelse af regler , aftaler, tilbagemeldinger etc generelt: Den gennemgående holdning var at ETCMA skulle hjælpe fremfor at sanktionere.

3.     Gennemgang og evaluering af div møder i Rothenburg

a.     Synliggjort relevansen og vigtigheden af, at medlemslandene deltager i og bidrager med inputs til disse møder.

                                               i.     School leaders day

                                              ii.     WHO-forum

                                            iii.     TCM goes political

                                            iv.     TCM science research day

                                              v.     US/CA/ETCMA meeting

                                            vi.     Meeting for cultural and scientific exchange

                                           vii.     Networking of TCM journalists.

4.     ETCMAs vision er, at TCM vil blive accepteret som sundhedstilbud på lige fod med andre sundhedsydelser for Europas befolkning.

a.     Hvad gør jeres foreninger for at nå dette mål

b.     Hvad tror I at ETCMA gør, for at nå dette mål

c.      Hvad kan vi sammen gøre for at nå dette mål.

Der var bred enighed om at højnelse af uddannelse og net-working er de primære indsatsområder.

RAB eller SA registeret

 

Pr 1. juli 2017 kan sygeplejersker og andre alternative behandlere med sundhedsautorisation, igen skrive ”RAB” på deres visitkort. RAB-loven er nemlig ændret, så at det nu er muligt at være "Registreret Alternativ Behandler", samtidig med at man har en autorisation.

I den nye udgave af loven står der bl.a:

"Loven finder anvendelse for registrerede alternative behandlere og for autoriserede sundhedspersoner, der tillige er registrerede alternative behandlere i medfør af lovens § 3. En registreret alternativ behandler kan både være en person uden sundhedsfaglig autorisation og en person med en sundhedsfaglig autorisation." (redaktørens kursivering).

Dvs at en alternativ behandler, der også er autoriseret sundhedsperson ni kan beholde sin autorisation.

 

 

Sundhedspersonale bør kunne tilbyde alternativ behandling

 

Nordmændene vil gerne kombinere konventionel og alternativ behandling, og det kan ske både indenfor og udenfor sundhedsvæsenets regi, siger data fra aktuel undersøgelse.

Mere end hver anden nordmand vil normalt kun vælge lægen, hvis de er syge. Men godt 30 procent vil overveje både lægen og den alternative behandler, afhængigt af situationen og af det konkrete sundhedsproblem.

Det fremgår af det norske ”Helsepolitiske barometer 2017”, som blev præsenteret i Oslo i mandags. I barometret tager store sundhedsaktører i Norge pulsen på folks holdninger, og undersøgelsen er gennemført via TNS Gallups panel i januar 2017.

Det etablerede sundhedsvæsen er således stadig det primære valg, når det gælder selve behandlingen. Men det er ikke tilfældet, når det gælder informationer om sygdom og sundhed: Ifølge Gallup er de vigtigste informationskilder vedr. enkle sundhedsråd (fx forkølelse) følgende:

  • Internettet (47%)
  • Apoteket (21%)
  • Lægen (18%)

Gerne i sundhedsvæsenet

To ud af tre nordmænd ser gerne, at autoriseret sundhedspersonale giver alternativ behandling. De kan være både indenfor og udenfor sundhedsvæsenet, mener 30 %, mens 31 % synes det skal foregå i sundhedsvæsenets regi. Kun seks procent mener, at den alternative behandling bør foregå uden for sundhedsvæsenet, og hver femte nordmand synes overhovedet ikke, at sundhedspersonalet skal give alternativ behandling.

I Norge ser man også gerne, at der bliver stillet større krav til uddannelserne af alternative behandlere. Seks ud af ti mener nemlig, at de alternative behandlere bør have en grundlæggende sundhedsfaglig viden, hvis de skal kunne optages i det norske register for udøvere af alternativ behandling.

Dette er heller ikke et lovkrav i Danmark, men nordmændene kunne i givet fald skele lidt til de danske zoneterapeuters uddannelseskrav. De skal nemlig udover lovens krav have minimum 300 timers uddannelse i anatomi, fysiologi og patologi, og generelt kræver lovgivningen i øvrigt, at uddannelsen omfatter ”basal sundhedslovgivning (herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser)”.

 

Tak til medlemmer, undervisere og udstillere for endnu et dejligt seminar - i Middelfart

 

Debat på Borgen

Danske Akupunktører deltog i debat på Borgen den 10.02.16, arrangeret af Alternativet, om Komplementær behandling i sundhedsvæsnet - perspektiver og udfordringer. Der var mange synspunkter som blev luftet af talerne. Du kan læse et hurtigt resume af arrangementet her, men som opfølgning kommer der en artikel med forslag og ideer til hvordan vi kan beværge os mod integrering.